Methodtrend

METHODtrend,

26 ilde,

15 üstü nihai tüketicilerin seçilmiş sektörlerdeki davranışlarını inceleyen,

Her ay 2000 bireysel tüketici ile geçekleştirilen özel bir araştırma dizaynıdır.

Bankacılık ve Sigorta, GSM, Otomotiv, Sağlık, Dayanıklı Tüketim Ürünleri ve Teknoloji gibi rekabetin hızlı bir trend içinde olduğu sektörleri sürekli takip ettiği gibi talep edilmesi durumunda farklı sektörlere kolaylıkla uyarlanabilmektedir.

METHODtrend araştırmasının diğer bir çok araştırmadan farklılaşan noktası sonuçlarını raporladığı özel segmentasyondur. METHODtrend Segmentasyonu ile firmalar müşterilerini çok daha kolay anlayabilmekte ve davranışlarını takip edebilmektedir.

Tüketicilerin sosyal sınıflarını kendine özgü bir bakış açısı ile segmente eden METHODtrend araştırması, SES grubu ile analiz edilmiş raporlardan farklılaştığı için müşterilerine farklı pazar fırsatlarını sunmaktadır.

Seçilmiş sektörlerde, müşteri bağlılığı, pazar payı hareketleri, müşteri memnuniyet, algılama & konumlandırma ve tercih kriterleri analizi gibi detaylı araştıma modellerini uygulanan ve METHODtrend Segmentasyonu ile sunulan bir araştırma dizaynıdır.

Uzun dönemli olarak incelediği sektörlerde tahmin yöntemlerini kullanarak orta ve uzun dönemli projeksiyon imkanı sunmaktadır.

METHODtrend araştırması paylaşımlı olarak analiz ettiği sektörler arasında çapraz analizler yapma imkanı da sağlamaktadır.

METHODtrend araştırması müşterilerine Basic Model ve Full Model olmak üzere iki farklı sektör analizi ile yardımcı olmaktadır.  Özel bir ekip tarafından tamamına yakını butik olarak analiz edilen raporlarda temel hedef sektörlere özel strateji üretmektir.

Method Research Company, METHODtrend ile Türkiye’ nin Lifestyle segmentasyonunu belirledi.

Method Research Company, 2001 yılından beri Türkiye genelini yansıtacak 33 ilde her ay 2000 kişi ile düzenli olarak Method Trend modeli ile belirlenen araştırma konularında trendleri yakından takip etmektedir. Takip edilen trendleri cinsiyet, eğitim, meslek grupları, yaş  ve gelir seviyelerine göre inceleyerek, firmalara farklı sektörler hakkında yol gösterici bilgiler sağlamaktadır.

Method Research Company, Method Trend modelinde Türkiye’ nin Lifestyle segmentasyonu ile ilgili bir çalışma gerçekleştirmiştir.Faktör analizi ile segmentasyon kriterleri birbirleri ile yakınlık derecelerine göre gruplara ayrılmıştır. Yapılan gruplamaya göre oluşturulan kriter grupları

  • Takipçilik
  • Yenilikçilik
  • Bireysel Ahlak
  • Mükemmeliyetçilik
  • Din Yönlülük
  • Garanticilik
  • Ben Merkezcilik
  • Kültür Tutkunluğu                             

şeklindedir.

Kriter gruplarına göre Türkiye segmentasyonun 11 segmentten oluştuğu görülmüştür. Bu segmentler; büyüklüklerine göre aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.

mt1

Kriter gruplarına göre segmentasyona gidildiğinde Türkiye’ nin %21′ lik oranının İmaja Önem Verenler segmentinden oluştuğu görülmektedir. Yolda yürürken 15 yaş üstü karşılaştığımız her beş kişiden birinin Ülkemizde imaj odaklı olduğu artık bilinmektedir. İmaj odaklı halkımızdan sonra ikinci segmentasyon grubu %16 ile Menfaatçiler segmentlerinin olduğunu görmekteyiz.

Segmentler ve Özellikleri

Heyecan Sevenler: Yenilikçilik eğilimleri oldukça yüksektir. Kültürel faaliyetleri de ortalamanın üstündedir. Dini hassasiyetleri düşük olmakla birlikte hayata karşı garantici bir yaklaşımları da yoktur.

Menfaatçiler: Ben merkezci olan menfaatçilerin bireysel ahlak seviyesi oldukça düşüktür. Kültürel Tutkunlukları ve mükemmel olma gibi bir tutumları yoktur.

Rutin Yaşayanlar: Takipçilik özelliği oldukça yüksektir. Mükemmel olma istekleri de ortalamanın üzerindedir. Yenilikçilik eğilimleri çok düşüktür.

İmaja Önem Verenler: Takipçilik eğilimleri yüksek olan bu segment kültürel faaliyetlere de önem vermektedir. Buna karşılık yenilikçiliğe eğilimleri yoktur ve ben merkezci değillerdir.

En İyiciler: Mükemmeliyetçi olma istekleri oldukça yüksek olmakla beraber bu özelliği yenilikçilik eğilimleri izlemektedir. Kültürel faaliyetleri yok denecek kadar az olan ve takipçilik özelliği olmayan bir segmenttir.

Etik Değerciler: Bireysel ahlaka fazlasıyla önem veren etik değercilerin garantici yaklaşımları da yüksektir. Ben merkezci değillerdir ve yenilikçiliğe eğilimleri yoktur.

Tutucular: Garantici yaklaşımları ve dine düşkünlükleri yüksek olan bu segmentin mükemmeliyetçi olma istekleri ve takipçilik eğilimleri yoktur.

Yüzeysel Maneviyatçılar: Dine düşkünlükleri yüksek olan bu segmentin aynı zamanda yenilikçilik eğilimleri de yüksektir. Ben merkezci değillerdir ve bireysel ahlaka fazla düşkünlükleri yoktur.

Toplumcular: Garantici yaklaşımları yüksek olmakla beraber bireysel ahlaka da önem vermektedirler. Dini hassasiyetleri oldukça düşüktür. Takipiçilik eğilimleri yoktur.

Yaşamı Sevenler: Yenilikçi olma eğilimleri yüksektir. Bireysel ahlaka ve takibe önem verirler. Kültürel tutkunluk ve ben merkezci olma gibi özellikleri yoktur.

Kültürel Maneviyatçılar: Bireysel ahlak başta olmak üzere dini hassasiyetleri de oldukça yüksektir. Takipçilik eğilimleri yoktur ve garantici yaklaşımları oldukça azdır.

Türkiye’ de İmaja Önem Verenler Oldukça Yüksek

%21′ lik oranı ile İmaja Önem Verenler segmenti Türkiye’ de en çok paya sahip olan segment olarak karşımıza çıkmaktadır. Alışverişi vazgeçilmezleri olarak gören İmaja Önem Verenler modayı da yakından takip etmektedirler. İmajın kendileri için önemli olduğunu belirtmekte ve marka takıntıları olduğunu da kabul etmektedirler. İmaja Önem Verenler bulundukları ortamlarda hep ön planda olmayı istemektedirler.

İmaj Odaklı halkımızı cinsiyet bazlı incelediğimizde erkek ve kadın oranlarının birbirlerine yakın seviyelerde olduğu görülmektedir (erkek %52, kadın %48). Yani kadın ya da erkek imaj odaklılıkta cinsiyet farkı gözetmeksizin göz önünde olmayı sevdikleri söylenebilir.

Bu kişilerin eğitim düzeyleri incelendiğinde daha çok orta eğitim seviyesindeki insanların oluşturduğunu görmekteyiz. Yaşlarını incelediğimizde %50’sinin 35 yaş altında olduğunu görmekteyiz. Kadın ve erkek arasında fark olmasa da bu kişilerin daha çok gençlerden oluştuğunu rahatlıkla belirtebiliriz. Gelirlerine göre incelediğimizde orta ve orta-yüksek gelir grubundan olan kişilerin yaklaşık %80’ini oluşturduğunu söyleyebiliriz.

Erkekler Daha Menfaatçi?

Menfaatçiler segmenti %16′ lık oranı ile en çok paya sahip olan ikinci segment olarak karşımıza çıkmaktadır. Ben merkezci bir yaşamları vardır. Sürekli zengin olmayı ve statü sahibi olmayı arzu ederler. Ufak şeylerden mutlu olma, alçak gönüllülük, toplumsal değerler ve birilerine bir şeyler öğretme gayretleri oldukça düşük düzeydedir.

Cinsiyetlere göre incelediğimizde, erkeklerin kadınlara göre daha menfaatçi (erkek %65, kadın %35) olduklarını rahatlıkla belirtebiliriz. Toplumumuzda erkeklerin kadınlara göre daha baskın olduklarını bu segmentteki dağılıma bakarak da görebilmekteyiz.

Menfaatçiler segmentinin yaklaşık %60′ lık oranını düşük eğitim seviyesindeki kişiler oluşturmaktadır. Yarıdan fazlasının 24 yaş altındaki kişilerin oluşturduğu Menfaatçiler segmentinin gelir seviyeleri incelendiğinde ise genellikle düşük ve orta düzeyden oluştuğu görülmektedir.

İnsanların tüketim tercihleri ve harcamaları yaşam şekilleri ile oldukça ilişkilidir. Benzer özelliklere ve niteliklere göre gruplanmış insanların davranışları da benzerlik göstermekle birlikte, bu durum segmentasyon çalışmalarının markalar için ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Method Trend modeli ile gerçekleştirmiş olduğumuz lifestyle segmentasyonunu, segmentasyonda farklılaşma olarak nitelendirmek mümkündür. Günümüzde müşterinin yaşam stilleri önem kazanmaya başlamıştır. Artık geliriniz, arabanız, oturduğunuz semt çok da önemli olmamaktadır. Müşteri artık çok pahalı markadan da marka olmayandan da ürün alabilmektedir. Markayı farklılaştırabilmek için kişilerin yaşam stillerine bakmanız gerekmektedir. Markanın yer aldığı sektörlere göre uygun kriterler belirlenerek müşteri lifestyle segmentasyon çalışmaları gerçekleştirmek mümkündür.