HİZMETLERİMİZ

Method Research Company Araştırma Hizmetleri
Veri Toplama Methodları
Araştırma Çeşitleri ve Modeller
Danışmanlık Hizmetleri
MS&TM (Method
Segmentation&Targeting Model)

Müşteri segmentasyonu, müşterinin çeşitli özelliklerini değerlendirerek bir sınıflandırmaya tabi tutulması anlamına gelebilir. Dinamik bir model olan MS&TM araştırma yapılan sektöre özel olarak düzenlenmektedir. Müşteri ihtiyaç ve isteklerini şekillendiren karakteristik özellikler segmentasyonun bağımlı değişkenlerini oluşturur. Segmentler ve Hedef Pazar bu değişkenler yardımıyla bulunur. Müşteri segmentasyonu, şirket açısından müşterilerin değerini grupları itibariyle ortaya koyarak, pazarlama faaliyetlerinin uygulanmasında en değerli müşterilere öncelik verilmesini sağlar ve böylece mevcut müşterilerden elde edilen geliri maksimize eder. Doğru kitleye doğru mesajın gönderilmesini sağlayarak, kampanya yönetim maliyetlerini azaltır. Müşteri segmentasyonu ,müşterinin pekçok özelliği kullanılarak yapılabileceğinden kullanılacak veriye göre segmentasyon türleri oluşmuştur.

İmaj Araştırmaları

Tüm firmalar, markalarının hedef aldıkları tüketicilerce tanınmasını ve sonucunda da ürün ve hizmetlerinin tercih edilmesini isterler. Daha fazla tanınmak ve ürünlerini daha fazla tükettirmek için, firmalar pazarlama faaliyetlerinde bulunmakta ve tüketicilerin gözünde kendi konumlarını belirlemektedirler İmaj araştırmalarının ilk aşamasında, rakip markalarla beraber iletişim gücü ve tüketim düzeyi rakiplere kıyaslamalı olarak elde edilmektedir. Elde edilen bulguların neticesinde, sektördeki herbir markanın, güçlü ve zayıf yönleri ortaya çıkarılarak, markalar için stratejik öncelikler tespit edilmektedir. İkinci aşamada herbir markanın tüketiciler tarafından hangi kriterlerle bütünleştirildiği ortaya konulmaktadır. Markaların reel rakiplerinin ve potansiyel rakiplerinin yanısıra, tüketici gözündeki rakiplerinin de bilinmesi alınacak pazarlama kararlarında önem arz etmektedir.

MCS (Method Customer Satisfaction)

Müşterilerin memnun edilmesi firmaların varlıklarını sürdürebilmeleri için bir zorunluluktur. Çünkü, işletmeler için önemli olan müşterilerinin bir defa değil sürekli olarak gelmelerini sağlamaktır. Farklı müşterilerin birbirinden oldukça farklı beklentileri vardır. Bir ürün ve hizmetin, müşterilerin birbirinden farklı isteklerini veya beklentilerini karşılaması müşteri tatminini, diğer bir deyişle müşteri memnuniyetini sağlar. Memnun kalan müşteriler, işletmenin iyi niyet elçileri veya taraftarları olarak olumlu konuşmaları ile yeni müşteriler kazandırır. Memnun olmayan müşteriler ise daha fazla konuşur, olumsuz konuşmaları bir propagandaya dönüşür ve tahmin edilenden daha çok müşteri kaybına neden olabilir. Memnuniyetin ancak mükemmel olduğu düzeydeki müşterilerin sadakati garanti altına alınabilir. Müşteri bir ürün veya hizmetten yararlanan nihai tüketici, kullanıcı, fayda sağlayan veya satın alan taraftır.

Çalışan Memnuniyet Araştırmaları

Çalışanlar firmalar için bilançoda görülmeyen en önemli değerlerdendir.Ölçülebilir yöntemlere dayalı çalışan yönetimi firmalara rakipleri karşısında rekabet avantajı sağlamaktadır. 90?lı yıllarda firmaların temel işlevleri arasına girmiş ve günümüzde işletmelerin stratejik amaçlarından birisi haline gelmiş çalışan memnuniyet araştırmaları, bu ölçümlerin başında gelmektedir.Çalışan memnuniyet araştırmaları, çalışanların memnuniyet düzeylerinin ve memnun olmadıkları noktaların tesbiti ile, bu aksaklıkların önem derecesine göre etkin çözüm metodlarının tesbit edilmesinin amaçlandığı araştırmalardır.

Fiyat Esneklik ve Talep Tahmin Araştırmaları

Fiyat, ürün veya hizmetin talebini etkileyen en önemli faktörlerdendir. Fiyatın talebe etkisi fiyat esnekliği ile belirlenir. Fiyat esnekliği ve talep tahmini araştırmalarında ürünün belirli fiyat aralıklarındaki talep düzeyleri belirlenmektedir Fiyat esnekliği ve talep tahmini araştırmaları; fiyatı ve satış miktarını etkileyen bütün unsurlar analiz edilerek geleceğe dönük gerçekçi tahminlerin yapılmasına temel oluşturan, fiyatlandırma stratejisinin belirlenmesi için yapılan araştırmalardır.

Reklam Araştırmaları

Tutundurma faaliyetlerinin başarısı, bırakılmak istenen etki ve verilmek istenen mesajların doğru yere, doğru araçlarla ulaştırılmasına bağlıdır. Reklam araştırmalarında, tutundurma faaliyetlerinin etkin bir şekilde düzenlenmesini sağlayacak verilere ulaşılmaktadır. Method Research Company reklam araştırmalarını pre-test, post-test ve tracking olmak üzere üç farklı şekilde uygulamaktadır. Kullanılan araştırma metodu çalışmaların örneklemine göre kalitatif, kantitatif veya semi-kantitatif olabilmektedir.İkinci aşamada herbir markanın tüketiciler tarafından hangi kriterlerle bütünleştirildiği ortaya konulmaktadır.